CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Hình ảnh & Videos


Sinh Hoạt Videos
Lễ Phật Đản ở chùa Phật Tổ - ngày 8/5/2011
Lễ Phật Đản - Anaheim Convention Center (Tom Treul)
Mừng Lễ Vu Lan 2010 (HD Large)
Niềm Vui Tu Tập Chùa Phật Tổ - Spring 2010 (Kathleen Giang)
Picnic ở Pt. Fermin Park ngày 17/04/2010 - Tom Treul
Picnic ở Pt. Fermin Park ngày 17/04/2010 ( HD - Large)
Tết Canh Dần 2010 - Tom Treul
Giao Thừa Tết Canh Dần 2010 (1) - Tom Treul
Giao Thừa Tết Canh Dần 2010 (2) - Tom Treul
Tam Bộ Nhất Bái - Vía Phật A Di Đà 2009 (Small)
Tam Bộ Nhất Bái - Vía Phật A Di Đà 2009 ( HD - Large)


            


© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.