CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Nghe Tụng Kinh, Trì Chú & Niệm Phật

 Kinh & Chú  
Xướng Kệ: Thỉnh Chuông - Thích Nhất Hạnh & Thầy Pháp Niệm (00:07:18)
Chú Đại Bi - TT Thích Trí Thoát (00:04:30)
Kinh Vu Lan - TT Thích Trí Thoát (01:12:22)
Niệm Phật - TT Thích Trí Thoát (01:12:40)
Niệm Phật Dược Sư - TT Thích Trí Thoát (01:13:58)
Kinh Lăng Nghiêm - TT Thích Trí Thoát (01:00:38)
Kinh Sám Hối Hồng Danh - TT Thích Trí Thoát (00:52:19)
Kinh A Di Đà - TT Thích Trí Thoát (00:42:03)
Kinh A Di Đà (Hán Việt) - TT Thích Trí Thoát (01:08:07)
Kinh Bát Nhã - TT Thích Trí Thoát (00:07:43)
Kinh Dược Sư - TT Thích Trí Thoát (01:17:24)
Kinh Phổ Môn - TT Thích Trí Thoát (00:53:53)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Thượng - TT Thích Trí Thoát (01:12:15)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Trung - TT Thích Trí Thoát (01:17:30)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Hạ - TT Thích Trí Thoát (01:06:12)


  

© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.