CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Lịch Sinh Hoạt Phật Sự

Skip Navigation Links


THỜI KHÓA HÀNH TRÌ TẠI CHÙA HẰNG TUẦN
****

* Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm:
    vào thứ Bảy, mỗi tam cá nguyệt (sẽ thông báo trước 1 tuần)
THỨ BẢY
04:45 am- THỨC CHÚNG
05:00 am – 06:00 am- NIỆM PHẬT
- LỄ PHẬT
08:00 am – 10:15 am- TỤNG KINH A DI ĐÀ
- KINH HÀNH NIỆM PHẬT
- NIỆM PHẬT
10:30 am – 12:00 pm- THÍNH PHÁP
12:00 pm – 02:00 pm- THỌ TRAI
- CHỈ TỊNH
02:00 pm – 04:30 pm- KINH HÀNH NIỆM PHẬT
- NIỆM PHẬT
- LỄ PHẬT
04:45 pm – 06:00 pm- ĂN CHIỀU
06:00 pm – 08:00 pm- TỤNG KINH A DI ĐÀ
- KINH HÀNH NIỆM PHẬT
- NIỆM PHẬT
CHỦ NHẬT
04:45 am- THỨC CHÚNG
05:00 am – 06:00 am- NIỆM PHẬT
- LỄ PHẬT
08:00 am – 10:15 am- TỤNG KINH A DI ĐÀ
- KINH HÀNH NIỆM PHẬT
- NIỆM PHẬT
10:30 am – 12:00 pm- THÍNH PHÁP
12:00 pm – 02:00 pm- CÚNG CƠM CHO CÁC HƯƠNG LINH
- THỌ TRAI
- CHỈ TỊNH
02:00 pm – 04:30 pm- KINH HÀNH NIỆM PHẬT
- NIỆM PHẬT
- LỄ PHẬT
- THÍ THỰC CÔ HỒN
HOÀN MÃN© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.