CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Liên Lạc - Contact


HT THÍCH THIỆN LONGLãnh đạo tinh thần tu tập quần chúng Phật tử xa gần(562) 599-5100GotamaTemple@gmail.com
ĐĐ THÍCH THƯỜNG CHƠNChương trình thuyết pháp của giảng sư, các sinh hoạt Phật sự(562) 599-5100GotamaTemple@gmail.com
ĐĐ THÍCH THƯỜNG GIỚITrưởng ban Hộ niệm chùa Phật Tổ và MC các buổi lễ.(562) 599-5100GotamaTemple@gmail.com
TÔN THẤT TUẤNGia Đình Phật Tử Thiện Thanh - Trường Việt Ngữ (Chủ Nhật) (714) 230-9345gdpt_thienthanh@yahoo.com


© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.